Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1599
Title: The investigation on nitrogen uptake at different growing stages of winter and summer cultivated barley under dryland Central Anatolia conditions using N-15 isotope technique
Other Titles: Orta Anadolu kuru koşullarında kışlık ve yazlık olarak ekilen arpa’da farklı gelişme dönemlerine ait azot alımlarının N-15 tekniği ile incelenmesi
Authors: Akın, Ali İbrahim
TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Keywords: N-15 isotope technique
N-15 izotop tekniği
Nitrogen use efficiency
Azot kullanma randımanı
Different growing stages
Farklı gelişme dönemleri
Barley
Arpa
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Akın, Ali İ. (2019). The investigation on nitrogen uptake at different growing stages of winter and summer cultivated barley under dryland Central Anatolia conditions using N-15 isotope technique. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 31(1), 1-13.
Abstract: Orta Anadolu kuru koşullarında kışlık ve yazlık olarak yetiştirilen arpa (Hordeum vulgare) bitkisinin farklı büyüme dönemlerinde, H1: başaklanma, H2: dane dolum ve H3: hasat’a ait verim, N-15 alımları ve gübre kullanma randıman değerlerini belirlemek amacıyla bir tarla denemesi kurulmuştur. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre bölünmüş parseller olarak 4 tekrarlı kurulmuştur. Kışlık arpa Ekim’de ve yazlık arpa Mart’ta, ekim oranı 200.0 kg/ha ve sıra arası 20.0 cm olarak ekilmiştir. Kışlık arpa’ya 40.0 kgN/ha hesabıyla 3.02 % N-15 atom excess ve yazlık arpa’ya 40.0 kgN/ha hesabıyla 2.80 % N-15 atom excess’lik amonyum sülfat gübresi uygulanmıştır. Bitki örnekleri farklı gelişme dönemlerinde hasat edildi ve toplam azot analizleri Kjeldahl metodu ile ve % N-15 atom excess analizleri N-15 emisyon spektrometresi ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda kışlık arpanın kuru madde verimleri (dane+sap), N-15 alımı ve N kullanma randımanı değerlerinin yazlık arpa’dan yüksek olduğu görülmüştür. En yüksek N-15 alımı ve N kullanma randımanı değerleri dane dolum döneminde bulunmuştur. Hasat döneminde ortalama azot kullanma randımanı değerleri kışlık ve yazlık arpa için sırasıyla % 66.0 ve % 24.1 bulunmuştur.
In order to determine the yield, N-15 uptake and nitrogen use efficiency values at the different growing stages which were H1: heading, H2: grain filling and H3: harvesting stages of winter and summer cultivated barley (Hordeum vulgare) under dryland Central Anatolia, a field experiment was carried out. Experiments were conducted using randomized block design as split plot for 4 replications. Winter barley was sown in October and summer barley was in March as 200.0 kg/ha sowing rate and 20.0 cm row spacing. For winter barley 40.0 kgN/ha as 3.02 % N-15 atom excess and for summer barley 40.0 kgN/ha as 2.80 % N-15 atom excess ammonium sulphate fertilizer were applied. Plant samples were harvested at different growth stages and total nitrogen using by Kjeldahl method and % N-15 atom excess using by emission spectrometer analyses were done. Obtained results showed that the winter barley had higher dry matter yields (seed+straw), N-15 uptake and N-use efficiency values than summer barley. The highest amount of N-15 uptake and N-use efficiency were found at the grain filling stage. The average of nitrogen use efficiency values were found 66.0 and 24.1 % for winter and summer barley at harvesting stages, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744122
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1599
ISSN: 0254-5446
Appears in Collections:Volume 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60013.pdf553.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.