Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1606
Title: An international comparison study on OSL dating
Other Titles: OSL tarihlendirme üzerine uluslararası bir karşılaştırma çalışması
Authors: Yüce, Ülkü Rabia
TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
0000-0002-3301-2863
Keywords: OSL dating
OSL tarihlendirme
Interlaboratory comparison
Laboratuvarlar arası karşılaştırma
Equivalent dose
Eşdeğer doz
Quartz
Kuvars
Sar
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Yüce, Ü. R. (2019). An international comparison study on OSL dating. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 31(2), 60-66.
Abstract: Uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri, deneysel laboratuvarlarda yapılan ölçümlerin doğruluğunu sağlamak için önemli bir ihtiyaçtır. Ancak şimdiye kadar Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) tekniği ile tarihlendirme konusunda uluslararası karşılaştırma testleri veya ölçümlerinin yapıldığı organizasyonlar maalesef oldukça az sayıda düzenlenmiştir. Bu konuda en son laboratuvarlar arası karşılaştırma çalışması Danimarka Risø da bulunan Nordic Lüminesans Laboratuvarı tarafından 2006 yılında başlatılmıştır. Farklı 30 laboratuvarın sonuçları 6 yıl içinde toplandıktan sonra, çalışma 2012 yılında sona ermiştir. Çalışmanın sonuçları 2015 yılında yayınlanmıştır. Bu makalede, yukarıda bahsedilen karşılaştırma çalışması kapsamında kuvars bakımından zengin rüzgârla oluşan ve/veya kıyısal deniz kumu numunesinin OSL tekniği ile tarihlendirilmesi sonrasında elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Numunenin Eşdeğer dozu (De), Tek tablet Yineleme Doz (SAR) yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Örnekler için yıllık çevresel radyasyon dozunun (Da) hesaplanması için gereken uzun yarı ömürlü radyoaktif izotopların miktarlarını belirlemek için yüksek saflıkta germanyum dedektör kullanılmıştır. Örneğin OSL yaşı 4530 ± 41yıl olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, hata sınırları içinde, numunenin yaşı beklenen yaşa oldukça yakın olarak belirlenmiştir. Bu karşılaştırma testine katılarak, sonuçlarımızı dünyadaki diğer lüminesans tarihlendirme laboratuvarları ile karşılaştırma, sonuçlarımızın doğruluğunu test etme ve aynı zamanda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TL/OSL Laboratuvarı tarafından yapılan OSL tarihlendirme ölçümlerinin her aşamasını (saf kuvars minerallerinin hazırlanması, eşdeğer dozun ve yıllık dozun belirlenmesi vb.) uluslararası ölçekte yorumlama fırsatımız olmuştur.
To compare our experiment results with other laboratories by participating in international inter-laboratory comparison tests is an important need to ensure the accuracy of our measurements. However, so far, international comparison tests or measurements on OSL dating are unfortunately organized very limited in number. The latest inter-laboratory comparison study was conducted between 2006 and 2012 years by the Nordic Luminescence Laboratory in Denmark. In this paper, within the scope of the aforementioned comparison study, the result of Optical Stimulated Luminescence (OSL) dating of inter- comparison sample based on quartz-rich aeolian and/or coastal marine sand sample was presented. Equivalent dose (De) of the sample was determined using Single Aliquot Regenerative Dose (SAR) protocol. For the calculation of annual dose rate (Da), concentrations of radioactive isotopes (U, Th, K) were measured by using a high-purity germanium detector. OSL age was determined as 4530 ± 41 years for the sample. Consequently, within the error limits, we have determined the age of the sample close to the expected age. By participating in this comparison test, we have had the opportunity to compare our results with other luminescence dating laboratories and to ensure the accuracy of our results. At the same time, we had the chance to interpret each step of our dating measurements (preparation of pure quartz minerals, determination of equivalent dose and annual dose etc.) on an international scale, separately.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/51312/546490
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1606
ISSN: 0254-5446
Appears in Collections:Volume 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60019.pdf574.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.