Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1814
Title: The adsorption of urea, acetone - semicarbazone and phenoxy acetic acid from water solution onto activated carbon
Authors: Özcan, M.
Bölüm Yok
Keywords: Urea
Üre
Acetone
Aseton
Semicarbazone
Semikarbazon
Phenoxy acetic acid
Fenoksi asetik asid
Water solution
Su çözeltisi
Activated carbon
Aktif karbon
Adsorption
Adsorpsiyon
Issue Date: Oct-1979
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Özcan, M. (1979). The adsorption of urea, acetone - semicarbazone and phenoxy acetic acid from water solution onto activated carbon. Technical Journal, 6(3), 97-108.
Abstract: Katı organik maddelerin adsorpsiyon izotermlerini hesaplamak için yeni bir yöntem geliştirildi: üre, aseton - semikarbozon ve fensksi asetik asidin sulu çözeltiden aktif karbon üzerine adsorpsiyonlarına ait adsorpsiyon izotermleri geniş bir konsatrasyon aralığında tayin edildi. İlk bakışta deneysel bulgular, gaz fazı bulgularından elde edilen karbonun karakteristik eğrisi ile, katı maddenin polarizibilitesi ve molar hacmi kullanılarak, Polanyi adsorpsiyon potansiyel teorisinden, hesaplanan izotermlerle uyarlıkta değildir. Bununla beraber katiların hidrotasyonuna ait düzeltme yapıldıktan sonra bazı katı izotermlerinin teorik izotermlere uyduğu, düzeltilmiş diğer deneysel eğrilerin ise teorik olarak hesaplanan izotermlerle sadece bir absis eşel faktörü ile ilişkili olduğu görülüyor.
A method is developed for estimating the adsorption isotherm of organic solids. Adsorption isotherms, from water solution onto activated carbon, have been determined over a wide concentration range for the following organic solids: urea, acetone- semicarbazone and phenoxy acetic acid. At the first look the data do not agree with the predicted isotherms; calculated by Polanyi adsorption potential theory using only the solute polarizability, molar volume, together with the characteristic curve for the carbon as determined from gas-phase adsorption data. However, isotherms of the same solids agree with the theoretical isotherms after correction for hydration of solids, and other corrected experimental curves appear to be related to the theoretical Isotherms by a single abscissa scale factor.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1814
Appears in Collections:Cilt 6 - Sayı: 3 (1979)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1979_v6_s3_5.pdfYayıncı Sürümü3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.