Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1826
Title: Ülkemizde kullanımda olan radyoaktif kaynaklar ile mevcut radyoaktif atıklar göz önüne alınarak, atık işleme ve bekletme ihtiyacının değerlendirilmesi, radyoaktif atıkların bertaraf seçenekleri ve ülkemiz envanterine göre uygun bertaraf yönteminin seçilmesi
Other Titles: Considering with radioactive sources on use and radioactive waste existing in our country, assesment on needs for radioactive waste processing and storage, radioactive waste disposal options and selection appropriate disposal option according to existing radioactive waste inventory
Authors: Ecevit, Safiye Tuba
Özkara, Ali
TAEK-RSGD
Keywords: Radioactive waste
Radyoaktif atık
Processing
İşleme
Storage
Depolama
Disposal
Bertaraf
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Özkara, A. (2019). Ülkemizde kullanımda olan radyoaktif kaynaklar ile mevcut radyoaktif atıklar göz önüne alınarak, atık işleme ve bekletme ihtiyacının değerlendirilmesi, radyoaktif atıkların bertaraf seçenekleri ve ülkemiz envanterine göre uygun bertaraf yönteminin seçilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Ülkemizde radyoaktif kaynakların tıp, endüstri, eğitim ve araştırma alanlarında kullanımı ve planlanan nükleer santrallerin faaliyete girmesi sonucu oluşan radyoaktif atıkların, güvenli bir şekilde yönetilmesi için atığın sınıfına uygun bir tesiste bertaraf edilmesi gerekmektedir. Tez çalışmasında, ülkemizin potansiyel radyoaktif atık envanterine uygun bertaraf yönteminin seçilmesi, seçilen tesisin özelliklerinin belirlenmesi ve ulusal politikanın uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tez çalışması kapsamında radyoaktif atık sınıflandırma sistemi ve radyoaktif atık yönetimi adımlarından işleme, depolama ve bertaraf yöntemleri detaylarıyla araştırılmıştır. Başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı olmak üzere uluslararası kuruluşların bu konularla ilgili standartları incelenmiştir. Ülkemize örnek teşkil edebilecek Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güney Kore ve Rusya Federasyonu’nun radyoaktif atık yönetimiyle ilgili organizasyon yapıları, atık politikaları, sınıflandırma sistemleri, bertaraf tesisleri ve finansman modelleri irdelenmiştir. Ülkemiz için potansiyel radyoaktif atık envanteri öngörülmüştür. Öngörülen envantere doğrultusunda ülkemiz için uygun bertaraf tesisi önerilmiş ve ulusal radyoaktif atık politikasının uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.
In our country, the use of radioactive sources in medicine, industry, education and research and radioactive waste resulting from the operation of the planned nuclear power plants must be disposed of in a facility suitable for the class of waste to be managed safely. In the thesis study, it was aimed to select the appropriate disposal method for the potential radioactive waste inventory of our country to determine the characteristics of the selected facility and to develop recommendations for the implementation of the national waste policy. Within the scope of the thesis, radioactive waste classification system and methods of processing, storage and disposal related with radioactive waste management steps were researched in detail. The standards about subjects of international organizations, especially the International Atomic Energy Agency, have examined. The organization structures, waste policies, classification systems, disposal facilities and financing models of radioactive waste management of the United States, France, South Korea and the Russian Federation, which could serve as a model for our country, were discussed. The potential radioactive waste inventory for our country is foreseen. In line with the foreseen inventory, an appropriate disposal facility has been proposed for our country and recommendations for the implementation of the national radioactive waste policy have been developed.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1826
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40047.pdfTez Sahibi Sürümü5.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.