Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1831
Title: Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen radyasyon kazalarının incelenmesi, tasnif edilmesi, nedenlerinin, etkilerinin ve sonuçlarının incelenmesi, radyolojik acil durum yönetimine yönelik olarak ulusal seviyede yapılacak planlama ve gerçekleştirilecek müdahaleye ilişkin öneriler geliştirilmesi
Other Titles: Investigation, classification, examination of causes, effects and results, of radiation accidents in the world and Turkey, bringing forward recommendations regarding planning and response within emergency management at national level
Authors: Özgür, Sinan
Karakurt, Hatem
TAEK-RSGD
Keywords: Radiation
Radyasyon
Radiation sources
Radyasyon kaynağı
Radiation accidents
Radyasyon kazası
Radiological emergency
Radyolojik acil durum
Radiological emergency management
Radyolojik acil durum yönetimi
Radiation facilities
Radyasyon tesisi
Radiation applications
Radyasyon uygulaması
INES
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Karakurt, H. (2019). Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen radyasyon kazalarının incelenmesi, tasnif edilmesi, nedenlerinin, etkilerinin ve sonuçlarının incelenmesi, radyolojik acil durum yönetimine yönelik olarak ulusal seviyede yapılacak planlama ve gerçekleştirilecek müdahaleye ilişkin öneriler geliştirilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Bu tezde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen radyasyon kazalarının detaylı şekilde incelenmesiyle bu kazalara yol açan temel nedenlerin tespit edilmesi, kazalardan öğrenilen derslerin anlaşılması, uluslararası standartlara ve seçilen örnek ülkelere göre ülkemizdeki radyolojik acil durum yönetim yapısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tez kapsamında öncelikle radyasyonun ve risklerinin anlaşılması için bilinmesi gereken temel kavramlar verilmiştir. Tıbbi, endüstriyel, araştırma gibi amaçlarla faaliyet gösteren radyasyon tesis ve uygulamalarındaki birçok kaza hakkında kapsamlı bilgiler elde edilmiştir. Bunların nedenleri, etki ve sonuçları incelenmiş, sınıflandırılmaları yapılmıştır. Kazalardan öğrenilen dersler detaylı şekilde ele alınmıştır. Ülkemizdeki radyolojik acil durum yönetimine ilişkin yapı ve düzenlemeler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının en güncel standartlarına göre değerlendirilmiştir. Örnek olarak seçilen ülkelerdeki acil durum yönetim yapıları ve düzenlemeleri incelenmiştir. Böylece yapılan çalışmalarla ülkemizde kazaların önlenmesi için önem verilmesi gereken hususlar ortaya konmuş, kazaların kontrol altına alınabilmesi ve sonuçlarının hafifletilmesi için acil duruma ilişkin düzenlemelerde geliştirilmesi gereken konular belirlenmiş ve örnek ülkelerdeki dikkat çeken noktaların ülkemizdeki yapıya uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Bunlara yönelik iyi uygulamalar ve oluşturulacak düzenlemeler bazında öneriler geliştirilmiştir.
In this thesis, investigating of basic causes and factors leading these accidents by examining of radiation accidents occured in the world and in Turkey in detail, understanding lessons learned from the accidents, evaluation of emergency management in our country according to international standards and some other countries chosen are aimed. In the scope of the thesis, firstly it was given basic terms to be able to understand radiation and radiation risks. Extensive information were obtained regarding wide range of accidents happened in radiation facilities and applications that operating with purposes of medical, industrial, resarch, etc. Causes, effects and results of the accidents were examined and classification of these accidents were made. Also lessons learned were examined in detail. The structure and regulations in emergency management in our country were evaluated according to the latest international standards of International Atomic Energy Agency. In addition, emergency management structures and regulations of the countries chosen as example were examined. Consequently, by means of these studies, important issues were specified to prevent the accidents in our country, the topics needed to develop in regulations regarding emergency were determined to control the accidents and to mitigate of their consequences, practicability of the points got attention in the other countries were evaluated. For all these, suggestions were developed based on good practises and regulations that will be prepared.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1831
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40051.pdfTez Sahibi Sürümü36.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.