Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1833
Title: Nükleer santrallerde güvenlik sistemlerinde kullanılan elektriksel ekipman ve devrelerin bağımsızlığının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the independence of electrical equipment and circuits used in the safety sytems of nuclear power plants
Authors: Biçer, Çağrı
Ünal, Kemal Berkin
TAEK-NGD
Keywords: Nuclear power plant
Nükleer güç santralleri
Independence
Bağımsızlık
Physical separation
Fiziksel ayırma
Isolation
İzolasyon
Safety
Güvenlik
Electrical power systems
Elektrik güç sistemleri
Associated circuits.
İlişkilendirilmiş devreler
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Ünal, K. B. (2019). Nükleer santrallerde güvenlik sistemlerinde kullanılan elektriksel ekipman ve devrelerin bağımsızlığının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Bu tez çalışmasında, nükleer santrallerin güvenilir bir şekilde işletilmesinde elzem bir husus olan bağımsızlık ilkesi, nükleer güvenliği ilgilendiren elektriksel ekipman ve devreler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu tezde, nükleer santrallerde kullanılan enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinin ve elektrik güç sistemlerinin öneminin anlatılmasından sonra, bağımsızlık ilkesinin neden uygulanması gerektiği incelenmiştir. Nükleer güvenlik açısından önemli elektriksel ekipman ve devrelerin bağımsızlığının sağlanmasına ilişkin gerekler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının, Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsünün konu ile ilgili dokümanları ve ayrıca Birleşik Krallık, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, Fransa, Rusya Federasyonu, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin düzenleyici ve teknik belgeleri göz önüne alınarak incelenmiştir. Bununla birlikte Birleşik Krallık, Finlandiya, Japonya, Fransa, Rusya Federasyonu, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri bünyesindeki nükleer santrallerden konuya dair örnek uygulamalar aktarılmıştır. Söz konusu araştırmalardan elde edilen izlenimler ve bilgiler kullanılarak güvenlik açısından önemli elektriksel ekipman ve devrelerin bağımsızlık ilkesine uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında çeşitli önerilerde bulunulan bu çalışmanın ileride geliştirilecek kurumsal bir mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlaması beklenmektedir.
In this thesis study, the principle of independence, which is an essential issue in the reliable operation of nuclear power plants, has been evaluated within the scope of electrical equipment and circuits that are related to safety. After explaining the significance of instrumentation and control systems and electrical power systems used in nuclear power plants, it was examined why the principle of independence must be applied. Requirements for ensuring the independence of safety important electrical equipment and circuits for nuclear safety were examined by taking into account the relevant documents of the International Atomic Energy Agency, the International Electrotechnical Commission, and Institute of Electrical and Electronics Engineers as well as the regulatory and technical documents of United Kingdom, Finland, Japan, South Korea, France, the Russian Federation, Germany and the United States. Additionally, sample practices from the nuclear power plants within United Kingdom, Finland, Japan, France, the Russian Federation, Germany and the United States were discussed. It is expected that this study, which makes some suggestions within the scope of evaluating the compliance of electrical equipment and circuits that are important to safety with the principle of independence by using the impressions and information gained from these studies, will contribute to the preparation of an institutional regulation to be developed in the future.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1833
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40053.pdfTez Sahibi Sürümü3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.