Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1836
Title: Nükleer santrallerde sismik tehlike analizi
Other Titles: Seismic hazard analysis for nuclear power plants
Authors: Öney, Kevser
Alim, Fatih
TAEK-NGD
Keywords: Seismic hazard analysis
Sismik tehlike analizi
Deterministic seismic hazard analysis
Deterministik sismik tehlike
Probabilistic seismic hazard analysis
Olasılıksal sismik tehlike
Seismic source characterization
Sismik kaynak karakterizasyonu
Ground motion characterization
Yer hareketi karakterizasyonu
Nuclear power plants
Nükleer güç santralleri
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Öney, K. (2018). Nükleer santrallerde sismik tehlike analizi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Nükleer güç santrallerinin hasar yapıcı depremlere karşı dayanıklı bir şekilde tasarımlanmaları sahaya özel sismik tehlike analizi sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu tez çalışmasında nükleer santral sahalarında deprem kaynaklı oluşabilecek yer hareketinin nicel olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılan sismik tehlike analizinin temel uygulamaları sunulmaktadır. Bu amaçla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın konuya ilişkin yaklaşımı ve kılavuzları başta olmak üzere akademik yayınlar ve nükleer düzenleyici kurumların konuya dair rapor ve kılavuzları ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. İncelenen dokümanlardaki teknik bilgiler derlenerek deterministik ve olasılıksal sismik tehlike analizi yöntemlerinde uygulanması gereken temel aşamalar açıklanmış ve bu iki yöntem farklı açılardan karşılaştırılmıştır. Ayrıca sismik tehlike analizi uygulamalarının iki temel bileşeni olan sismik kaynak ve yer hareketi karakterizasyonu açıklanarak sismik kaynak geometrisi, deprem kataloğu, magnitüd-sıklık ilişkisi, depremlerin zaman içinde oluşum modelleri, ampirik yer hareketi tahmin denklemleri (azalım ilişkileri), Türkiye için geliştirilen azalım ilişkileri ve yeni nesil azalım modelleri açıklanmıştır. Çalışmanın ülke uygulamaları bölümünde Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa, Almanya, Güney Kore, Finlandiya, Rusya ve İsviçre gibi ülkelerin konuya olan yaklaşımı tartışılmış ve Türk mevzuatı ile karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma sonucunda diğer ülkelerin mevzuatı doğrultusunda Türk mevzuatının yeterliliği sorgulanmış ve Türk mevzuatına önerilerde bulunulmuştur.
Site spesific seismic hazard analysis should be performed to design nuclear power plants to be resistant to damaging earthquakes. In this thesis study, basic applications of seismic hazard analysis for the quantitative evaluation of earthquake-induced ground motion in nuclear power plant sites are presented. For this purpose, particularly the approach and guidelines of the International Atomic Energy Agency, the reports and guidelines of regulatory bodies and the academic publications have been examined in detail. The technical information in the examined documents is compiled and the basic steps to be applied in deterministic and probabilistic seismic hazard analysis methods are explained and these two methods are compared at different point of view. In addition, seismic source and ground motion characterization of seismic hazard analysis applications are explained with seismic source geometry, earthquake catalog, magnitude-frequency relationship, earthquake occurrence models, empirical ground motion prediction models (attenuation relationships), attenuation relationships developed for Turkey and next generation attenuation models are explained. In the country practices section of the study the approach of the nuclear power plant owner countries such as the United States, Japan, France, Germany, Finland, Russia, South Korea and Switzerland was discussed and compared with the Turkish legislation. In conclusion Turkey has been questioned adequacy of legislation in accordance with the legislation of other countries and suggestions were made to the Turkish legislation.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1836
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40056.pdfTez Sahibi Sürümü4.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.