Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/314
Title: Türkiye'deki enerji üretiminde kullanılan kömür yakıtlı termik santrallerin ve Denizli jeotermal santralinin ürettiği tenorm atıklarının radyolojik değerlendirilmesi
Authors: Parmaksız, Aydın
Vural, Mustafa
Oğuz, Feridun
Yeltepe, Emin
Tükenmez, İbrahim
Çorak, Ahmet
TAEK-SANAEM
Keywords: Radioactivity
Radyoaktivite
Gamma spectrometer
Gama spektrometresi
Gamma ray spectrometry
Gama ışını spektrometresi
Health index
Sağlık indisi
TENORM
Coal
Kömür
Dross
Cüruf
Ash
Kül
Activity concentration index
Aktivite konsantrasyon indisi
Equivalent radium activity
Eşdeğer radyum aktivitesi
Gamma dose rate
Gama doz hızı
Effective dose
Etkin doz
226Ra
232Th
40K
Coal -- Analysis -- Turkey
Kömür -- Analiz -- Türkiye
Nuclear activation analysis -- Turkey
Nükleer aktivasyon analizi -- Türkiye
Coal-fired thermal power plants -- Turkey
Kömür yakıtlı termik santraller -- Türkiye
Denizli geothermal power plant
Denizli jeotermal santrali
Tenorm waste
Tenorm atıkları
Radiological assessment
Radyolojik değerlendirme
Issue Date: 2011
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Parmaksız, A. ... [ve arkadaşları]. (2011). Türkiye'deki enerji üretiminde kullanılan kömür yakıtlı termik santrallerin ve Denizli jeotermal santralinin ürettiği tenorm atıklarının radyolojik değerlendirilmesi. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2011-15
Abstract: Bu teknik raporda, kömür ve jeotermal suların enerji üretiminde kullanılması sonucunda oluşan ürün, yan ürün, tortu ve kalıntılardaki radyoaktivitenin tespiti amacıyla, önceden tespit edilmiş termik ve jeotermal santrallerden ve TENORM sahalarından toplanan örneklerin sonuçları verilmiştir. TENORM örnekleri ile ve bu alanlardan toplanan toprak, sediment ve su örnekleri uygun koşullarda Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine getirilmiştir. Örnekler, numune hazırlama işlemlerinin ardından dört hafta bekletildikten sonra Gama Spektrometrik Yöntem ile ASTM E 181 Standart Metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçüm sonuçlarına göre radyoaktif içerikleri tespit edilen TENORM’lar literatürdeki verilerle kıyaslanarak bu radyonüklitlerden kaynaklanan eşdeğer radyum aktivitesi, gama aktivite derişim indisleri ve sağlık indisleri hesaplanmıştır. TENORM’ların atıldığı veya depolandığı sahaların insan ve çevre sağlığı için taşıdığı radyolojik riskler değerlendirilmiştir. Radyolojik riski yüksek sahaların geri kazanımı (cleanup, remediation) için yapılması gereken çalışmalara zemin hazırlanmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda bu maddelerin radyoaktiviteleri ile ilgili çalışmaların çoğu tamamlanmış ve bunlarla ilgili yasal mevzuat ve standartlar oluşturulmuştur. Bu rapor Türkiye’de konu ile ilgili mevzuatın oluşturulmasında ve insan ve çevre sağlığı açısından TENORM’ların değerlendirilmesinde başvurulabilecek kapsamlı bir çalışmadır.
In this report, analysis results of samples collected from thermal and geothermal power plant were presented for the purpose of etermination of radioactive substances in products, by-products, residues and waste materials at the end of power generation of exploitation of coal and geothermal water sources. TENORM, soil, sediment and water samples collected from the field were brought to Sarayköy Nuclear Research and Training Center on appropriate conditions. After sample preparation procedure and a secular equilibrium period of four weeks, samples were measured with gamma-ray spectrometers by using ASTM E 181 standard method. Radioactivity content of TENORM’s according to measurement results were compared with literature and equivalent radium activity, gamma radioactivity concentration index and health index were calculated. TENORM’s radiological hazards for human and environment in the TENORM disposal and storage areas were discussed. Related imperfect data would be used as a basis in the remediation (recovery) of areas constituting such radiological hazards. Most of Europian Union Countries completed TENORM originated radioactivity survey and prepared legal regulation and standards. This report is the most comprehensive source appealed to determination of legal regulations and aspect of TENORM originated radiological hazards for human and environment.
Description: TENMAK D.N.. 9986
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/314
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9986.pdf5.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.