Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/859
Title: Diagnostık x-ışını sistemlerinin kalite kontrolü ile organ dozlarının azaltılması ve görüntü kalitesinin artırılması
Authors: Kendi, Engin
Aksu, Y. Levent
TAEK-RSGD
Keywords: Diagnosis X-ray system
Diagnostik X-ışını sistemi
Quality control
Kalite kontrol
Organ doses
Organ dozları
Image quality
Görüntü kalitesi
X-rays
X-ışınları
Issue Date: 1990
Publisher: Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı
Citation: Aksu, Y. L. (1990). Diagnostık x-ışını sistemlerinin kalite kontrolü ile organ dozlarının azaltılması ve görüntü kalitesinin artırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara : Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Abstract: Bu çalışmada; diagnostik amaçla kullanılan X-ışını sisteminin doz çıkışı, banyo sıcaklığı, grid, tüp gerilimi kolimatör, filtre ve tüp açısı parametrelerinin, (PA) akciğer çekiminde organ dozları ve görüntü kalitesine olan etkileri incelenmiştir. Akciğer çekimleri ile doz ölçümlerinde, insan benzeşimini veren Rando fantom kullanılmıştır. Doz ölçümleri akciğer (hedef), troid ve gonad (hedef olmayan) organları üzerinde termolüminesans dozimetreler (TLD) ile yapılmıştır. Görüntü kalitesi için kontrast indeksi ölçülmüş ve ayrıca radyoloji uzmanları tarafından filmlerin nitel olarak değerlendirmesi yapılmıştır. Tüp çıkışındaki değişimler, kontrastın ve organ dozlarının artmasına veya azalmasına neden olmaktadır. Tekraredilebilirlik, lineerite ve ışınlama zamanında oluşabilecek problemlerin görüntü kalitesi ve organ dozlarını etkiledikleri görülmüştür. Gridsiz çekimlerdeki organ dozlarının düşük olmasına karşılık görüntü kalitesi, gridli çekime göre oldukça bozulmaktadır. Artan kVp ile kontrast ve akciğer dozunun azaldığı, gonad dozunun ise arttığı gözlenmiştir. Kolimatörlerde oluşabilecek 5 cm.’lik ayar bozukluğu, troid dozunu yaklaşık iki kat, 15 cm.’lik ayar bozukluğu ise gonad dozunu 10 kat artırmaktadır. Toplam filtrelemeye, eklenen filtrelerin doza ve kontrasta olan katkısı nisbeten düşüktür. Tüp çıkış açısında 4°’lik değişiklik gonad dozunu 10 kat artırmaktadır.
In this study; the effects of dose output, development temperature, grid, tube voltage, collimator, filter and beam alignment parameters of the diagnostic X-ray unit on organ doses and image quality were studied in the (PA) chest examination. Image quality analysis and dosimetric measurements were performed on an anthropomorphic Rando phantom. Organ doses were measured in lung (target organ), tyroid and gonad (non-target organs) by using thermoluminescent dosimeters (TLD). For the image quality analysis, contrast index was determined and also films were evaluated subjectively by radiologists. The variations of the tube output causes to increase or decrease in the contrast and organ doses. The problems in repeatability, linearity and exposure time effect image quality and organ doses. In the examination without grid, organ doses are lower, but the image quality is poorer than the one with grid. It was observed that with increasing kVp, contrast and lung dose decrease but gonad dose increaces. The error of 5 cm. in the adjusment of collimator causes to increase in the thyroid dose twice and the error of 15 cm. causes to increase in the gonad dose 10 times. Added filters affect contrast and organ dose very low. The variation of 4° in the take-off angle increases the gonad dose 10 times.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/859
Appears in Collections:Tez 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40019.pdf39.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.