Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1711
Title: Determination of different soil tillage methods effects on irrigation water saving to silage maize grown under Erzurum Plateau
Other Titles: Erzurum Platosunda yetiştirilen silajlik misirda farkli toprak işleme metodlarinin sulama suyundan tasarruf edilmesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
Authors: Akın, Ali İbrahim
Adıgüzel, Mesut Cemal
TENMAK-Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü-Ankara
Keywords: Silage maize
Silajlık mısır
Tillage practices
Sürüm teknikleri
Water deficit
Su açığı
Neutron probe
Nötron sondası
Issue Date: 2020
Publisher: Turkish Energy, Nuclear and Mineral Research Agency
Citation: Akın, Ali İ. ve Adıgüzel, M. C. (2020). Determination of different soil tillage methods effects on irrigation water saving to silage maize grown under Erzurum Plateau Turkish Journal of Nuclear Sciences, 32(1), 1-18.
Abstract: Kısıntılı sulama uygulamaları ve farklı toprak işleme yöntemlerinin silajlık mısır’da verim ve sulama suyu kullanım etkinliğini belirlemek amacıyla, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Erzurum Pasinler Yaylası'nda tarla denemeleri yapılmıştır. Çalışmada, üç farklı toprak işleme tekniği Geleneksel Toprak İşleme (C), Azaltılmış Toprak İşleme (R) ve Sıfır Sürüm (N) ile dört sulama uygulamasının I 1: Tam Sulama, I 2: 0,75 Kısıntılı Sulama, I 3: 0,50 Kısıntılı Sulama ve I 4: 0.25 Kısıntılı Sulama’nın verimler üzerindeki etkileri incelenmiştir. 90 cm toprak derinliğinde sulama suyu miktarlarını ölçmek için her bir alt parsele access tüpleri yerleştirilmiştir. Sulama öncesi ve sulama sonrası 0-30, 30-60 ve 60-90 cm toprak derinliğinde sulama etkilerinin izlenmesi için nötron prob kullanılmıştır. Sulamalar I 2, I 3 ve I 4 uygulamaları için, tam sulama uygulamasında etkili kök derinliği bölgesindeki mevcut su içeriği % 50'nin altına düşer düşmez, damla sulama sistemleri kullanılarak yapılmıştır. 2015, 2016 ve 2017 yıllarından elde edilen deneme sonuçlarına göre, silajlık mısırda ekonomik verim elde edilmesi için sıfır sürüm konusu ve % 75'lik kısıntılı sulama konusu yöre üreticilerine tavsiye edilmektedir. Üç yıl tarla çalışmaları sonrasında, nötron prob kalibrasyon eşitliği ve hacimsel toprak su miktarı formülü sırasıyla r 2 = 0,7628 ve Y = 14,571 X + 0,3285 olarak bulunmuştur.
In order to determine the effects of deficit irrigations and different tillage application methods on the yield and irrigation water use efficiency of silage maize, field experiments were conducted in Erzurum Pasinler plateau in 2015, 2016 and 2017 years. In the study, three different soil tillage techniques: Conventional Tillage (C), Reduced Tillage (R) and No Tillage (N) and four irrigation applications: I 1: 1,00 Full Irrigation, I 2: 0,75 Deficit Irrigation, I 3: 0,50 Deficit Irrigation and I 4: 0,25 Deficit Irrigation were investigated to examine the effect of yields. In order to measure the amount of irrigation water at 90 cm soil depth, access tubes were placed to each sub plots. Neutron probe was used for monitoring of irrigation efficiencies at 0-30 cm, 30-60 cm and 60-90 cm soil depths, before and after irrigation applications. For I 2, I 3 and I 4 treatments, irrigations were immediately done by using drip irrigation systems once the available water content at the effective root zone reduced to 50 % of full irrigation. Experimental results obtained from 2015, 2016 and 2017 years stated that no-tillage subject and 0,75 deficit irrigation subject can be recommended to local producers in order to obtain economic efficiency in silage maize. After three years field study, neutron probe calibration equation and volumetric soil water content formula was found as r 2 = 0,7628 and Y = 14,571 X + 0,3285, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/56897/676432
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1711
Appears in Collections:Volume 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60025.pdfYayıncı Sürümü681.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons