Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1832
Title: Nükleer mevzuatımızın Euratom antlaşmasıyla ve AB nükleer güvenlik ve radyoaktif atık direktifleri ile uyumunun incelenmesi ve farkların tespit edilmesi
Other Titles: Investigation of compliance and determination of differences of Turkish legislation with Euratom treaty and EU nuclear safety and radioactive waste directives
Authors: Bölme, Anıl Bekir
Duyğu, Hüseyin Selçuk
TAEK-NGD
Keywords: Nuclear safety directive
Nükleer güvenlik direktifi
Spent fuel and radioactive waste directive
Radyoaktif atık direktifi
Regulatory legislation in nuclear safety and nuclear safeguard
Nükleer güvenlik ve nükleer güvenceye ilişkin düzenleyici mevzuat
EURATOM
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Duyğu, H. S. (2017). Nükleer mevzuatımızın Euratom antlaşmasıyla ve AB nükleer güvenlik ve radyoaktif atık direktifleri ile uyumunun incelenmesi ve farkların tespit edilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Bu çalışmanın konusu, nükleer alandaki ulusal mevzuatın, Euratom Antlaşması ve AB’nin nükleer güvenlik, nükleer güvence ve radyoaktif atık konularındaki bağlayıcı düzenlemeleri ile uyumunun değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin AB üyesi olması durumunda nükleer güvenlik ve güvence alanlarında AB’nin getirdiği yükümlülüklerin tespit edilmesi ve ilgili ulusal mevzuat ile karşılaştırılmasıdır. Böylece nükleer güvenlik ve güvence mevzuatında yapılacak değişiklikler için AB’nin ilgili mevzuatının da diğer uluslararası standart ve düzenlemeler ile birlikte kriter olması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında ilk olarak nükleer alanda AB’nin temel kaynağı olan Euratom Antlaşması hükümleri genel olarak ele alınmıştır. Buna ek olarak konu ile ilgili AB düzenlemeleri; Nükleer Güvenlik Direktifi, Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Direktifi, Üye Devletlerarasında Radyoaktif Maddelerin Sevkiyatına İlişkin Tüzük, Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atıkların Sevkiyatının Denetimi ve Kontrolüne ilişkin Direktif, Euratom Nükleer Güvencenin Uygulanmasına İlişkin Tüzük ve Radyolojik Acil Durumlarda Erken Bilgi Değişimine İlişkin Karar incelenmiştir. Yapılan bu karşılaştırmalı hukuk çalışması neticesinde görülmüştür ki; Uluslararası Atom Enerji Ajansı ile iş birliği ve taraf olduğumuz uluslararası düzenlemelerden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, nükleer enerjiye yeni giren bir ülke olmamıza rağmen bu alandaki mevzuat boşluklarının aynı durumdaki diğer ülkelere göre daha az olmasını sağlamıştır. Ancak nükleer güç santrali projelerinin hızlandığı bu dönemde Fukuşima'daki nükleer santral kazasından sonra geliştirilen AB Nükleer Güvenlik Direktifi’nin güvenlik gereklerinin tam olarak ulusallaştırılmasının, projelerin sıhhati ve nükleer güvenliğin daha sağlam temeller üzerine oturmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
The subject of this study is the assessment of compliance of the national legislation in the nuclear area in line with the Euratom Treaty and the EU's binding regulations on nuclear safety, nuclear security and radioactive waste. The aim of this study is the determination of the obligations of the EU in the areas of nuclear safety and security and their comparison with the relevant national legislation in case of Turkey’s EU membership, It is thus aimed that the relevant legislation of the EU is to be the criteria for the changes to be made in the legislation of nuclear safety and security together with other international standards and regulations. In the scope of the study, the provisions of Euratom Treaty, which is the main source of the EU's nuclear legislation, were discussed in general. In addition, relevant EU Regulations; Nuclear Safety Directive, Spent Fuel and Radioactive Waste Directive, Regulation on Shipments of Radioactive Substances between Member States, Directive on the Supervision and Control of Shipments of Radioactive Waste and Spent Fuel, Regulation on the application of Euratom safeguards and Decision on Community Arrangements for the Early Exchange of Information in the event of a Radiological Emergency have been examined. This comparative law study demonstrates that; Cooperation with the International Atomic Energy Agency and the fulfillment of responsibilities arising from international regulations that we are party to have ensured that legislative gaps in this area are less than other countries which are in similar condition with Turkey. It is considered as useful to fully nationalization of safety requirements of EU Nuclear Safety Directive which is updated after Fukushima nuclear accident for proper progress of projects and fulfillment of nuclear safety in this period of high number of NPP projects are ongoing. However, it is estimated that the full nationalization of the safety requirements of the EU Nuclear Safety Directive, which was updated after the nuclear accident in Fukushima, would contribute to the well-being of the projects and the solidity of nuclear safety in this period, in which nuclear power plant projects gain a momentum.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1832
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40052.pdfTez Sahibi Sürümü3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.