Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1840
Title: Acil durum planlama konusunda nükleer santrallerin lisanslanması sürecinde kullanılabilecek kabul kriterlerinin geliştirilmesi
Other Titles: Development of acceptance criteria about emergency planning to be used during the licensing of nuclear power plants
Authors: Gökeri, Gürdal
Yeşil, Sertan
TAEK-NGD
0000-0003-2284-1559
Keywords: Nuclear power plants
Nükleer güç santralleri
Licensing
Lisanslama
Acceptance (evaluation) criteria
Kabul (değerlendirme) kriteri
Emergency planning
Acil durum planlama
Emergency response
Acil durum müdahale
Protective actions
Koruyucu eylemler
Radiological monitoring
Radyolojik izleme
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Yeşil, S. (2017). Acil durum planlama konusunda nükleer santrallerin lisanslanması sürecinde kullanılabilecek kabul kriterlerinin geliştirilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Tez çalışmasında, nükleer santrallerin lisanslama aşamasında oluşturulacak olan, acil duruma hazırlığa ve müdahaleye ilişkin ayrıntıların yer aldığı, saha içi ve saha dışı acil durum planlarının gözden geçirme değerlendirme çalışmalarında kullanılabilecek kabul (değerlendirme) kriterleri geliştirilmiştir. Saha içi planının saha dışı planı ile uyumunun kontrolüne yönelik konular da değerlendirme kriterleri kapsamında ele alınmıştır. Bu amaçla, Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı başta olmak üzere ulusal mevzuat ve düzenleyici dokümanlar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının konuya ilişkin yaklaşımı ve dokümanları, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Rusya Federasyonu ve Japonya gibi örnek ülkelerin nükleer acil durumların planlanması ve müdahale süreci ile ilgili düzenleyici ve teknik dokümanları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda acil durum hazırlık ve planlaması kapsamında acil durum müdahale organizasyonu, tehlike değerlendirmesi sonucunda belirlenen acil durum hazırlık kategorileri, acil durumun sınıflandırılması ve acil durum eylem seviyeleri, acil durum sırasında kullanılacak iletişim yöntemleri, acil durum sırasında uygulanacak koruyucu eylemler ile diğer müdahale faaliyetleri ve bunların uygulanması için alınacak kararlar sırasında kullanılacak müdahale eylem düzeyleri ve acil durum sırasında gerçekleştirilecek olan radyolojik izleme çalışmaları gibi konular başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili teknik bilgiler derlenmiş, kısa ve öz fakat geniş kapsamlı değerlendirme kriterleri oluşturulmuş ve bu kriterlerin ele aldığı konularla ilgili ayrıntılı bilgiler de tez kapsamında sunulmuştur.
In this thesis, the acceptance (evaluation) criteria which could be used during the licensing period of the nuclear power plants, for the review and assessment process of the on-site and off-site emergency plans that contains the details of the emergency preparedness and response were developed. The compatibility of the on-site and off-site emergency plans was also addressed among the evaluation criteria. National Radiation Emergency Plan and other national legislations and regulations, the documents and approach of the International Atomic Energy Agency about the topic and the regulations and technical documents of the other reference countries such as United States of America, Finland, Russian Federation and Japan were examined in a very detailed manner for this purpose. The technical information about the emergency response organization, hazard assessment and emergency preparedness category, classification of emergency and emergency action levels, communication methods used during emergency, protective and other response actions which will be performed during emergency and operational intervention levels, radiological monitoring which will be conducted during emergency and other topics about the emergency preparation and response were gathered together, the acceptance criteria which are brief but comprehensive statements about all these topics were developed and the detailed technical information about the topics which are covered by the evaluation criteria were presented in the thesis.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1840
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40060.pdfTez Sahibi Sürümü14.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.