Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1841
Title: Nükleer tıp ünitelerinde radyoaktif kaynak yönetimi, radyoaktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarma işlemlerinin incelenmesi, güvenlik ve emniyete yönelik zafiyetlerin tespiti ve önlenmesine yönelik öneriler geliştirilmesi
Other Titles: Analysis of radioactive source management, radioactive waste management and decommissioning procedures in nuclear medicine units, determination of safety and security weaknesses and development of proposals for prevention
Authors: Yıldırım, Şenay
Şimşekçi, Utku
TAEK-RSGD
Keywords: Radiation safety
Radyasyon güvenliği
Security
Emniyet
Radionuclide
Radyonüklit
Nuclear medicine
Nükleer tıp
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Şimşekçi, U. (2018). Nükleer tıp ünitelerinde radyoaktif kaynak yönetimi, radyoaktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarma işlemlerinin incelenmesi, güvenlik ve emniyete yönelik zafiyetlerin tespiti ve önlenmesine yönelik öneriler geliştirilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Nükleer tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıp branşıdır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarına göre, 2017 yılı sonunda Türkiye’de 554 adet nükleer tıp görüntüleme cihazı ve 64 adet yataklı tedavi ünitesi lisanslı olarak faaliyet göstermektedir. Her geçen yıl Türkiye’de faaliyet gösteren nükleer tıp ünitelerinin sayısı artmakta ve bu uygulamalarda radyasyon kazaları yaşanabilmektedir. Bu nedenle, nükleer tıp ünitelerinde radyasyon güvenliğini ve emniyeti sağlamak için alınacak önlemler; radyasyon çalışanları, toplum ve çevrenin korunması açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında; nükleer tıp ünitelerinde radyoaktif kaynak yönetimi, radyasyondan korunma programı, radyasyon güvenliği denetimleri, radyoaktif atıkların yönetimi, ünitenin kapanması veya taşınması durumunda uygulanacak işletmeden çıkarma işlemleri ve nükleer tıpta kullanılan radyoaktif kaynakların emniyeti incelenerek, söz konusu işlemler için radyasyon kazası ihtimalini en aza indirmeyi ve kazanın vuku bulması halinde etkilerinin azaltılmasını amaçlayan güvenlik önlemlerinin yanı sıra, nükleer tıpta kullanılan açık veya kapalı radyoaktif kaynakların kaybolması, çalınması veya yetkisiz kişiler tarafından kullanılması gibi durumları engellemek için alınan emniyet önlemlerine ilişkin zafiyetler tespit edilmiştir. Ayrıca, nükleer teknolojide gelişmiş ülkelerden olan Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Fransa, Japonya ve Rusya Federasyonu’ndaki nükleer tıp düzenlemeleri incelenerek, ülkemizdeki mevcut düzenlemeler ile karşılaştırmalar yapılmış ve tespit edilen zafiyetlerin giderilmesi için öneriler geliştirilmiştir.
Nuclear medicine is a medicine branch where radioactive substances are used in the diagnosis and treatment of diseases. According to the records of Turkish Atomic Energy Authority, there were 554 nuclear medicine imaging devices and 64 radionuclide treatment units operating with a license at the end of 2017 in Turkey. The number of nuclear medicine units operating in Turkey increases year by year and radiation accidents may occur in these practices. For this reason, the precautions which will be taken to ensure radiation safety and security in nuclear medicine units are quite important for the protection of radiation workers, society and the environment. In this thesis, it is aimed to analyse the management of radioactive sources, radiation protection program, inspections, radiation waste management, decommissioning procedures of nuclear medicine units and security of radioactive sources in nuclear medicine units, besides safety measures which aim to minimize the possibility of radiation accidents and reduce their impact if the accident occurs concerning abovementioned practices, as well as weaknesses associated with security measures taken to prevent situations such as the loss, theft or use by unauthorized persons of open or closed radioactive sources in nuclear medicine. In addition, nuclear medicine regulations in the United States, Australia, France, Japan, and the Russian Federation, which are developed countries in nuclear technology, were analysed and compared with existing regulations in our country, and proposals were developed to eliminate identified weaknesses.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1841
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40061.pdfTez Sahibi Sürümü20.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.