Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/340
Title: Türkiye'deki çevresel radyoaktivitenin izlenmesi, 2007
Authors: Arıkan, İsmail Hakkı
Yücel, Bilgi
Turhan, Şeref
Acar, Banu Bulut
Oğuz, Feridun
Babahanoğlu, Nejdet
TAEK-RSGD
Keywords: Dosimetry -- Turkey
Dozimetri -- Türkiye
Radioactivity -- Turkey
Radyoaktivite -- Türkiye
Environmental radioactivity
Çevresel radyoaktivite
Gamma dose rate
Gama doz hızı
Effective dose rate
Etkin doz hızı
232Th
226Ra
40K
l37Cs
90Sr
Issue Date: 2009
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Arıkan, H. İ. ...[ve arkadaşları]. (2009). Türkiye'deki çevresel radyoaktivitenin izlenmesi, 2007. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR 2009-1
Abstract: Bu raporda, çevre radyoaktivitesinin izlenmesi programı kapsamında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden 2007 yılında temin edilen çevresel örneklerde ve gıda örneklerindeki doğal ve yapay radyonüklitlerin aktivite derişimleri, toplam alfa/ beta aktivite sonuçları ve havadaki radyasyon doz hızı sonuçları sunulmuştur. Örneklerdeki doğal (238U, 232Th, 226Ra, 40K ve 7Be) ve yapay (l37Cs, l34Cs, 90Sr, 238-239+24opU( radyonüklitlerin aktivite derişimleri ve toplam alfa/beta aktivite derişimleri, gama spektrometresi, alfa spektronıetresi, sıvı sintilasyon spektrometresi ve toplam alfa/beta sayım sistemi kullanılarak ölçülmüştür. Sonuçlar, bazı örneklerde çok düşük düzeyde de olsa 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali kazasından kaynaklanan l37Cs ve90Sr radyonüklitlerinin var olduğunu göstermiştir. İncelenen yüzey toprağı örneklerindeki 238U, 232Th, 226Ra ve 40K doğal radyonüklitlerinin aktivite derişimlerinin ortalama değerleri sırasıyla, 32,1 Bq kg(-1), 35,0 Bq kg(-1), 29,0 Bq kg(-1) ve 446,7 Bq kg(-1) olarak bulunmuş iken, fisyon ürünü olan l37Cs radyonüklitinin aktivite derişiminin ortalama değeri ise 18,4 Bq kg(-1) olarak bulunmuştur. Analiz edilen gıda örneklerindeki 238U, 232Th ve 226Ra aktivite derişimleri, ölçülebilir en düşük aktivite (ÖEA) değerinden daha düşük iken, 7Be ve l34Cs radyonüklitleri gözlenmemiştir. Süt örneklerinde ölçülen l37Cs ve 90Sr radyonüklitlerinin ortalama aktivite derişimleri ise 0,24 Bq L(-1) ve 0,05 Bq L(-1)’dir.
In this report, the activity concentrations of natural and artificial radionuclides, gross alpha/beta activities and air gamma dose rates in the environmental and food samples provided from Turkey’s seven geographical regions within the environmental radioactivity monitoring program in 2007 are presented, The activity concentrations of the natural (238U, 232Th, 226Ra, 40K and 7Be) and artificial (l37Cs, l34Cs, 90Sr, 238~239+24opu> fadjormdjcies and gross alpha/beta activities in the samples were measured by using the gamma spectrometry, the alpha spectrometry, the liquid scintillation counter and the gross alpha /beta counting system. Results show thatl37Cs and 90Sr radionuclides originating from the Chernobyl Nuclear Reactor accident in 1986 exist in some of samples even in low levels. The mean activity concentrations of 238U, 232Th, 226Ra and 40K in the studied surface soil samples were found as 32.1 Bq leg(-1), 35.0 Bq kg(-1), 29.0 Bq kg(-1) and 446.7 Bq kg(-1), respectively, while the mean activity concentrations of the fission product l37Cs was found as 18.4 Bq kg(-1). While the activity concentrations of 238U, 232Th and 226Ra in the analyzed food samples are lower than the minimum detectable activity (MDA), l34Cs and 7Be radionuclides are not observed. The mean activity concentrations of l37Cs and 90Sr radionuclides are 0.24 Bq L(-1) and 0.05 Bq L(-1), respectively.
Description: TENMAK D.N.. 4780
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/340
Appears in Collections:Rapor 2000-2009 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4780.pdf7.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.